top of page

תנאי תשלום וביטול​

  • ניתן לשלם בהעברה בנקאית ,אפליקציית תשלום או מזומן

  • עם קביעת מועד הצילומים תגבה מקדמה על סך 300 ש"ח

  • יתרת התשלום תבוצע במלואה ביום הצילומים.

  • ביטול העסקה כרוך בתשלום של 5% מהמקדמה ששולמה.

  • דחיית מועד הצילומים עד 48 שעות מהמועד שנקבע.

  • לא יינתן החזר על ביטול שלא במסגרת ה- 48 שעות.

bottom of page